logo logo
pl | $ USD

Woo Hoo! We've updated iVisa's brand! Hope you like it as much as we do.

Warunki

Warunki świadczenia usług

Data wejścia w życie: 15 czerwca 2023 r.

Witamy w iVisa, usłudze świadczonej przez Document Advisor, Inc. ("iVisa", "my" lub "nas"). Niniejszy dokument wyjaśnia warunki korzystania z naszych usług online i/lub mobilnych, w tym strony internetowej iVisa, naszych aplikacji mobilnych i innego oprogramowania dostarczanego w związku z naszymi usługami, treści publikowanych przez nas na stronach internetowych, platformach wideo, blogach i innych zasobach internetowych (zwanych łącznie "Treściami") oraz wszelkich produktów lub usług uzyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji, w tym dokumentów podróży (wszystkie te elementy nazywamy łącznie "Usługą").

To jest nasza umowa

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej albo klikając przycisk lub zaznaczając pole oznaczone "Akceptuję" (lub podobne), użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług ("Umowa"), wszelkich innych warunków umowy, na które wyraża zgodę, oraz na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie określonych informacji użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają, niezależnie od tego, czy użytkownik założył konto w naszej Usłudze ("Użytkownicy"). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Umowy, nie ma prawa dostępu do naszego Serwisu ani korzystania z niego. Jeśli zarejestrujesz konto lub w inny sposób skorzystasz z naszej Usługi, uznaje się, że potwierdzasz swoją zgodę na bycie stroną tej wiążącej umowy.

W niniejszej Umowie terminy "Ty" i "Twój" odnoszą się do każdego Użytkownika, a w przypadku korzystania z Usługi przez osobę niepełnoletnią lub w jej imieniu, "Ty" i "Twój" odnoszą się do i obejmują (i) rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na korzystanie z Usługi przez taką osobę niepełnoletnią lub korzysta z Usługi w imieniu osoby niepełnoletniej oraz (ii) osobę niepełnoletnią, dla której zgoda jest udzielana lub w imieniu której Usługa jest wykorzystywana. Niezależnie od powyższego, Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia do korzystania bez nadzoru i zgody rodzica lub opiekuna, a osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia zabrania się korzystania z całości lub jakiejkolwiek części Usługi lub zawierania niniejszej Umowy bez takiego nadzoru i zgody. Prosimy o kontakt pod adresem [email protected], jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia, która według Ciebie korzystała z Usługi bez Twojej zgody.

Informacja o arbitrażu: Należy pamiętać, że jednym z elementów niniejszej Umowy jest potwierdzenie, że spory między użytkownikiem a nami wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub jakimkolwiek elementem Usługi będą rozstrzygane przez nasz [Wiążący arbitraż / zrzeczenie się klasy] (https://www.ivisa.com/terms-i-warunki#wiążący-arbitraż-/-klasa-zrzeczenie się) i użytkownik zrzeka się swoich praw do procesu przed ławą przysięgłych oraz do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu obejmującym całą klasę-, jak określono poniżej.

Konta użytkowników, informacje i hasła

Użytkownik może przeglądać nasze strony internetowe i inne publicznie dostępne Treści bez tworzenia konta użytkownika, ale musi zarejestrować się i podać informacje niezbędne do utworzenia konta w celu korzystania z naszych aplikacji mobilnych, złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej lub korzystania z innych części naszej Usługi. Nazywamy to Podstawowymi informacjami o użytkowniku. Zachęcamy do korzystania z odrębnego i nie-oczywistego hasła, które różni się od haseł używanych w innych usługach, a także do wylogowywania się z konta po zakończeniu każdej sesji dostępu do Usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie dokładności, kompletności i poufności swoich Podstawowych informacji o użytkowniku, a także za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta, w tym działania innych osób, którym udostępnił swoje Podstawowe informacje o użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostarczenia nam przez użytkownika dokładnych informacji lub niezabezpieczenia Podstawowych informacji o użytkowniku. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia Podstawowych informacji o użytkowniku lub podejrzenia, że ktokolwiek może uzyskać dostęp do prywatnych Treści użytkownika bez upoważnienia, należy natychmiast zmienić hasło i powiadomić nasz zespół obsługi klienta.

Relacje użytkownika z nami

Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że iVisa nie jest własnością, nie jest obsługiwana, sponsorowana, wspierana ani powiązana z żadnym rządem ani agencją rządową oraz że korzystając z Usługi, użytkownik nie uzyskuje porad prawnych ani innych porad regulacyjnych od iVisa. Pozostaje to prawdą nawet w przypadku uzyskania od nas jakiejkolwiek dokumentacji podróży. Udostępniane przez nas Treści służą wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępują porad prawnych. iVisa zaleca zasięgnięcie porady doradcy prawnego w zakresie wymogów wizowych i innych wymogów dotyczących dokumentacji.

Ponadto, jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać od nas dokumentację, wyraża zgodę na korzystanie przez nas z komunikacji elektronicznej i telefonicznej, w tym niezaszyfrowanych wiadomości e-mail, czatu lub połączeń w ramach naszej strony internetowej iVisa i/lub naszych aplikacji mobilnych, a także innych technologii informatycznych lub innych środków umożliwiających komunikację z użytkownikiem, w tym udostępnianie jego danych osobowych użytkownikowi i innym stronom zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi ryzyko związane z przesyłaniem danych przez Internet lub inne usługi telekomunikacyjne.

Korzystając z naszej Usługi, użytkownik nawiązuje z nami bezpośrednią relację z klientem w związku z zakupem dowolnego z naszych produktów sprzedawanych bezpośrednio przez iVisa za pośrednictwem Usługi.

Prywatność i bezpieczeństwo

Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich Danych osobowych oraz zagregowanych i/lub zanonimizowanych danych zgodnie z naszą Polityką prywatności. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, a każdy z nas i każdy z użytkowników ma obowiązki w tym zakresie. Oczywiście użytkownik będzie musiał posiadać komputer, aby uzyskać dostęp do swojego konta za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub instalując nasze aplikacje mobilne na swoich osobistych urządzeniach komputerowych. (Uzyskanie tych urządzeń i opłacenie ich połączeń i planów transmisji danych jest obowiązkiem użytkownika). Ponadto osoby mające dostęp do komputera, telefonu, urządzeń mobilnych lub innych urządzeń użytkownika mogą mieć dostęp do Usługi i informacji o użytkowniku, w tym Danych osobowych, zawartych w Usłudze. Użytkownik jest odpowiedzialny za wylogowanie się ze swojego konta, gdy nie korzysta z niego aktywnie. iVisa nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo urządzeń komputerowych użytkownika, wybory dotyczące komunikacji, dostępność lub bezpieczeństwo Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi, w tym wszelkiej komunikacji między użytkownikiem a naszą Usługą.

Koncentrujemy się na ochronie posiadanych przez nas informacji przed nieautoryzowanym dostępem i wdrażamy w tym celu szereg środków bezpieczeństwa, z których niektóre zostały opisane w naszej Polityce prywatności. Usługa działa jednak na oprogramowaniu, sprzęcie i rozproszonych sieciach komputerowych, których każdy element może od czasu do czasu wymagać konserwacji lub doświadczać problemów lub naruszeń bezpieczeństwa poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub wykorzystać danych osobowych użytkownika do niewłaściwych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazuje swoje Dane Osobowe na własne ryzyko.

Prawa użytkownika podczas korzystania z Usługi

Po utworzeniu konta udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej-licencji na korzystanie z Usługi zgodnie z niniejszą Umową do momentu dobrowolnego zamknięcia konta lub do momentu zamknięcia konta przez nas zgodnie z niniejszą Umową. Ponadto udzielamy użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej-, niepodlegającej-cesji i niewyłącznej-licencji na korzystanie z naszych aplikacji mobilnych, wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Oprogramowania i czerpania korzyści z Usługi, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków licencji dostarczonych wraz z aplikacjami mobilnymi i niniejszą Umową (w tym Apple-Enabled Product Terms określonych poniżej, do czasu wygaśnięcia praw użytkownika zgodnie z taką licencją lub niniejszą Umową. Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw ani udziałów w iVisa lub Usłudze.

Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa do swoich Danych osobowych i innych danych, które przekazuje nam za pośrednictwem swojego konta, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, które zapewniają iVisa pewne prawa w odniesieniu do takich danych, jak opisano poniżej, abyśmy mogli przetwarzać dane użytkownika, świadczyć Usługę i podejmować pewne inne działania opisane w niniejszej Umowie i naszej Polityce prywatności. Poza tą ograniczoną licencją i innymi prawami przyznanymi przez użytkownika w niniejszej Umowie, iVisa przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie uzyskuje od użytkownika żadnych praw, tytułów ani udziałów na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do jakichkolwiek jego Danych osobowych lub innych danych, które nam przekazuje.

Prawa iVisa do Usługi

Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę i korzystając z Usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że iVisa posiada szereg praw do Usługi oraz danych i Treści wygenerowanych w wyniku korzystania z Usługi. Prawa te obejmują:

Prawa do danych

Aby umożliwić nam korzystanie z Usługi, musimy uzyskać od użytkownika określone prawa do przetwarzania przekazywanych nam danych, w tym Danych osobowych, tak aby działania techniczne i przetwarzanie danych podejmowane przez nas w ramach korzystania z Usługi nie były uznawane za naruszenie prawa.

W związku z tym, korzystając z Usługi i przesyłając dane, użytkownik udziela iVisa licencji na przetwarzanie takich danych oraz na ich wyświetlanie, wykonywanie i rozpowszechnianie na koncie użytkownika i w aplikacjach mobilnych, a także na modyfikowanie (w celach technicznych, np. w celu zapewnienia wyświetlania treści na smartfonach oraz komputerach i innych urządzeniach) i powielanie takich danych w celu umożliwienia nam korzystania z Usługi.

Użytkownik zgadza się, że te prawa i licencje są nieodpłatne, zbywalne, podlegające-licencjonowaniu, ogólnoświatowe i nieodwołalne (tak długo, jak dane użytkownika są u nas przechowywane) oraz obejmują prawo iVisa do udostępniania takich danych i przekazywania tych praw innym podmiotom, z którymi iVisa pozostaje w stosunkach umownych związanych ze świadczeniem Usługi, wyłącznie w celu świadczenia takich usług oraz do zezwalania w inny sposób na dostęp do danych użytkownika lub ujawniania ich stronom trzecim, jeśli iVisa uzna, że taki dostęp jest niezbędny do wypełnienia jej zobowiązań prawnych lub jest konieczny do świadczenia zamówionych przez użytkownika Usług.

Prawa własności intelektualnej

Korzystając z Usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa do Usługi, w tym do oprogramowania będącego częścią Usługi ("Oprogramowanie iVisa"), oraz cała Zawartość są chronione różnymi prawami własności intelektualnej, takimi jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa, przepisy i traktaty, w uzupełnieniu do warunków niniejszej Umowy. O ile iVisa nie określi inaczej w odrębnej licencji, prawo użytkownika do korzystania z Usługi lub Treści podlega niniejszej Umowie, a wszelkie prawa do Usługi i Treści są zastrzeżone przez iVisa. Użytkownik zgadza się, że iVisa (i jej licencjodawcy, w stosownych przypadkach) jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Usłudze (w tym praw osobistych i powiązanej dokumentacji). W szczególności użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie dekompilować ani w żaden inny sposób nie próbować wyodrębniać kodu źródłowego z jakiegokolwiek Oprogramowania iVisa, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy licencji open source, udzielimy mu wyraźnej pisemnej zgody lub w inny sposób jest to prawnie dozwolone niezależnie od tego zakazu. Stylizowana nazwa iVisa, logo i inne powiązane grafiki oraz wszelkie znaki usługowe i nazwy handlowe używane w Usłudze lub w związku z nią są znakami towarowymi iVisa i nie mogą być używane bez zgody, w tym w związku z produktami lub usługami stron trzecich-. Inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które mogą pojawiać się w Serwisie lub w jego ramach, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Opinie

Przesyłając do iVisa jakiekolwiek pomysły, sugestie, dokumenty i/lub propozycje dotyczące Usługi (lub innych produktów lub usług) (inne niż Dane Osobowe) za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej, kanału mediów społecznościowych, czatu lub wiadomości tekstowych za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub stron internetowych lub za pośrednictwem innego kanału lub mechanizmu (łącznie "Opinie"), użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

 • Wkład użytkownika nie zawiera informacji poufnych ani zastrzeżonych.
 • iVisa nie jest zobowiązana do zachowania poufności, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do Wkładów.
 • iVisa będzie uprawniona do wykorzystywania lub ujawniania (lub niewykorzystywania lub nieujawniania) takich Wkładów w dowolnym celu i w dowolny sposób.
 • iVisa może mieć coś podobnego do Wkładu, co jest już rozważane lub opracowywane.
 • Wkład użytkownika automatycznie staje się własnością iVisa bez żadnych zobowiązań iVisa wobec użytkownika.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek rozliczenia, rekompensaty lub zwrotu kosztów od iVisa w żadnych okolicznościach.

Przesyłając jakiekolwiek Wkłady, użytkownik gwarantuje nam, że każdy posiadacz jakiejkolwiek ogólnoświatowej własności intelektualnej lub innych praw, w tym praw osobistych, do takich Wkładów całkowicie i skutecznie zrzekł się wszelkich takich praw oraz ważnie i nieodwołalnie przyznał użytkownikowi prawo do przyznania nam praw określonych powyżej. Jeśli Wkład użytkownika zawiera Dane osobowe, prawa iVisa wynikające z niniejszego punktu w odniesieniu do wykorzystywania lub ujawniania takich Danych osobowych będą ograniczone w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Prawo do modyfikacji Usługi

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania nowych elementów w ramach Usługi i/lub dodatkowych elementów Usługi, w tym zmian, które mogą mieć wpływ na poprzedni sposób działania Usługi lub Oprogramowania iVisa. Oczekujemy, że wszelkie takie modyfikacje poprawią ogólną jakość Usługi, ale użytkownik może się z nami nie zgodzić. Zastrzegamy sobie również prawo do ustanowienia ograniczeń dotyczących charakteru lub rodzaju wyników dostępnych dla użytkownika, liczby uzyskanych dokumentów, możliwości wysyłania lub odbierania wiadomości, charakteru lub rozmiaru dowolnego repozytorium informacji, charakteru lub dalszej możliwości dostępu lub dystrybucji danych, Treści lub innych danych użytkownika oraz nakładania innych ograniczeń w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Na przykład, możemy w pewnym momencie pobierać opłaty za niektóre elementy Usługi, które wcześniej nie były płatne.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że różne działania iVisa mogą utrudnić lub uniemożliwić mu dostęp do Usługi lub korzystanie z niej w określonym czasie i/lub w ten sam sposób, przez ograniczony czas lub na stałe, i zgadza się, że iVisa nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wyniku takich działań lub ich rezultatów, w tym między innymi za usunięcie lub nieudostępnienie użytkownikowi jakichkolwiek danych lub Treści. Użytkownik zgadza się, że iVisa nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakiejkolwiek części Usługi.

Prawo do angażowania stron trzecich

iVisa angażuje określone podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie ("Dostawcy Usług") w celu świadczenia usług technicznych lub innych usług związanych z całością lub częścią Usługi, a użytkownik niniejszym zgadza się, że takie zaangażowanie tych Dostawców Usług jest dopuszczalne. Ponadto iVisa może zawierać umowy z zewnętrznymi sprzedawcami niektórych powiązanych produktów i innych elementów pomocniczych wykorzystywanych w Usłudze oraz z podmiotami przetwarzającymi płatności w celu umożliwienia dokonywania płatności w lokalnej walucie i systemach płatności użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia zakresu, w jakim jakikolwiek podmiot stowarzyszony lub strona trzecia może mieć dostęp do Podstawowych Informacji o Użytkowniku, Danych Osobowych lub innych danych oraz z naszymi Warunkami Handlowymi w celu zrozumienia naszych relacji z jakimkolwiek zewnętrznym sprzedawcą produktów lub podmiotem przetwarzającym płatności.

Prawo do korzystania z oprogramowania stron trzecich-

iVisa może od czasu do czasu włączać jako część Usługi i Oprogramowania iVisa oprogramowanie komputerowe dostarczane przez strony trzecie, które jest wykorzystywane za zgodą odpowiednich licencjodawców i/lub właścicieli praw autorskich na warunkach określonych przez te strony. Na pisemne żądanie iVisa udostępnia informacje na temat niektórych z tych-programów stron trzecich w ramach konkretnego Oprogramowania iVisa. iVisa wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub innych zapewnień dotyczących takiego-oprogramowania stron trzecich.

Prawo do aktualizacji Oprogramowania

W związku z wszelkimi modyfikacjami Usługi iVisa może od czasu do czasu automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania na urządzenia komputerowe użytkownika w celu ulepszenia, usprawnienia, naprawy i/lub dalszego rozwoju Usługi. iVisa dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi możliwość zainstalowania aktualizacji; jednak w pewnych okolicznościach (np. zagrożenia bezpieczeństwa) iVisa może wymagać od użytkownika zainstalowania aktualizacji w celu kontynuowania dostępu do Usługi. We wszystkich przypadkach użytkownik zgadza się zezwolić iVisa na dostarczanie mu tych aktualizacji (i otrzymywanie ich przez użytkownika) w ramach korzystania przez niego z Usługi.

Prawo do monitorowania

iVisa zastrzega sobie prawo do monitorowania korzystania z Usługi w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, oraz do usuwania wszelkich materiałów, które według wyłącznego uznania iVisa mogą być niezgodne z prawem, mogą narazić iVisa na odpowiedzialność, mogą naruszać niniejszą Umowę lub są, według wyłącznego uznania iVisa, niezgodne z celem iVisa dla Usługi.

Wymagania dotyczące korzystania z Usługi

Charakter naszej Usługi wymaga, abyśmy nałożyli pewne warunki na korzystanie z niej przez użytkownika oraz aby użytkownik przyjął do wiadomości pewne środki ostrożności podczas korzystania z Usługi, jak poniżej:

Treści użytkownika

Wszelkie treści, które są przesyłane do nas lub do Usługi przez Użytkowników naszej Usługi lub w inny sposób dodawane, przesyłane, rozpowszechniane lub publikowane w Usłudze lub w którymkolwiek z naszych kanałów lub witryn mediów społecznościowych, niezależnie od tego, czy są przesyłane publicznie czy prywatnie, w tym między innymi recenzje produktów, odpowiedzi na ankiety, komentarze, filmy lub materiały pisemne (łącznie "Treści Użytkownika"), są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która stworzyła i/lub opublikowała takie Treści Użytkownika. Treści Użytkownika obejmują również treści dostarczane przez osoby fizyczne za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak ich konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter itp.), jeśli takie Treści Użytkownika wspominają, oznaczają lub w inny sposób wchodzą w interakcję z iVisa, naszymi Treściami, Usługą lub którymkolwiek z naszych produktów lub Usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się opublikować jakiekolwiek Treści Użytkownika, oświadcza, że takie Treści Użytkownika są dokładne, kompletne, aktualne-do-, a publikując takie Treści Użytkownika działa zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Treści użytkownika nie mogą

 • Zawierać treści naruszających prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku lub prywatności osób fizycznych.
 • zniesławiać ani zawierać gróźb
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot.
 • Zawierać nieautoryzowanych reklam.
 • Przesyłanie lub rozpowszechnianie wirusów i/lub innego kodu zawierającego elementy zanieczyszczające lub niszczące.

Nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek Treści Użytkownika, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usługi lub któregokolwiek z naszych kanałów lub witryn mediów społecznościowych.

-Przesyłając Treści Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub któregokolwiek z naszych kanałów mediów społecznościowych lub stron internetowych, użytkownik niniejszym udziela nam ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, nie-wyłącznej, sub-licencjonowanej (na wielu poziomach), w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji i prawa do używania, kopiowania, przesyłania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i wyświetlania (za pośrednictwem wszystkich znanych obecnie mediów), i wyświetlania (za pośrednictwem wszystkich mediów znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości), edytowania, modyfikowania i tworzenia dzieł pochodnych z Treści Użytkownika (w tym, bez ograniczeń, imienia i nazwiska oraz wizerunku, zdjęć i opinii) w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla użytkownika.-Użytkownik niniejszym udziela również każdemu użytkownikowi naszych witryn internetowych, kanałów mediów społecznościowych i/lub Usługi niewyłącznej, wieczystej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem takich witryn internetowych, kanałów mediów społecznościowych i/lub Usługi oraz na korzystanie, edytowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie takich Treści Użytkownika, w tym po zakończeniu korzystania z Usługi. Ponadto użytkownik zrzeka się wszelkich tak-zwanych "praw osobistych" lub praw do prywatności lub reklamy w Treściach Użytkownika. Dla jasności, powyższa licencja udzielona nam i naszym użytkownikom nie ma wpływu na inne prawa własności lub prawa licencyjne do Treści Użytkownika, w tym prawo do udzielania dodatkowych licencji na Treści Użytkownika, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do udzielenia nam takich licencji bez naruszenia lub pogwałcenia jakichkolwiek praw osób trzecich-, w tym, bez ograniczeń, praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub praw własności.

Weryfikacja dokumentów podróży

Po wysłaniu dokumentu podróży (wizy, zdjęcia lub paszportu) ważne jest, aby natychmiast zweryfikować, czy wszystkie informacje zawarte w dokumencie są prawidłowe i kompletne. Dołożymy wszelkich starań, aby skorygować wszelkie braki w dokumentacji, pod warunkiem terminowego powiadomienia nas o problemie. Jeśli pasażer nie zauważy jakichkolwiek braków i wyruszy w podróż, będzie odpowiedzialny za konsekwencje wynikające z takich braków. Ponadto należy upewnić się, że paszport jest ważny przez co najmniej sześć miesięcy od rozpoczęcia podróży. Użytkownik powinien również upewnić się, że jego usługa poczty elektronicznej nie blokuje dostarczania przez nas dokumentów podróży wysyłanych pocztą elektroniczną z powodu filtrów antyspamowych lub w inny sposób, dlatego prosimy o dodanie naszej domeny ivisa.com do "białej listy" domen i sprawdzenie folderu ze spamem, jeśli użytkownik obawia się opóźnienia w dostarczeniu dokumentów. Użytkownik może również uzyskać określone dokumenty podróży ze swojego konta w Serwisie.

Zakazy

Użytkownikowi zabrania się korzystania lub podejmowania prób korzystania z Usługi w celu:

 • W jakimkolwiek bezprawnym, nieautoryzowanym, oszukańczym lub złośliwym celu.
 • W jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić dowolny serwer lub sieć (sieci) podłączone do dowolnego serwera.
 • W jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócić korzystanie z Usługi przez inne osoby.
 • Uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera lub systemów poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób.
 • Uzyskiwanie dostępu do systemów, danych lub informacji, które nie zostały przeznaczone przez iVisa do udostępnienia Użytkownikowi Uzyskiwanie jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony przez iVisa.
 • Dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji jakiegokolwiek Oprogramowania iVisa lub innej technologii dostępnej w Usłudze w celu innym niż cel biznesowy, do którego została przeznaczona.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że w związku z korzystaniem z Usługi nie będzie

 • przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek wiadomości, informacji, danych, tekstów, oprogramowania lub obrazów, lub innych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, nękające, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze lub nieodpowiednie w odniesieniu do rasy, płci, seksualności, pochodzenia etnicznego lub innych nieodłącznych cech, lub które mogą naruszać prawo do prywatności lub wizerunku innych osób.
 • Tworzenia fałszywej tożsamości lub duplikatów kont w celu wprowadzenia innych w błąd lub podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi jakiegokolwiek przedstawiciela iVisa, lub fałszywie podawać lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem.
 • Przesyłanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów, do których powielania, wyświetlania lub przekazywania użytkownik nie ma prawa na mocy przepisów prawa lub stosunków umownych lub powierniczych (takich jak umowy o zachowaniu poufności).
 • Przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty anulujące-, uszkodzone pliki, oprogramowanie szpiegujące lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innej osoby lub jej własność.
 • Usuwać jakichkolwiek informacji o autorach, informacji prawnych lub oznaczeń lub etykiet zastrzeżonych, które użytkownik przesyła do jakiejkolwiek funkcji komunikacyjnej.
 • korzystać z funkcji komunikacyjnych Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostępność jego zasobów dla innych użytkowników (np. nadmierne krzyczenie, używanie wielkich liter lub ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu) przesyłanie lub przekazywanie jakichkolwiek niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych, "wiadomości-śmieci", "spamu", "łańcuszków", "piramid finansowych", "phishingu" lub innych form nagabywania, komercyjnych lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.
 • przesyłania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
 • Usuwać lub zmieniać jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez inne osoby lub podmioty.
 • Manipulować lub w inny sposób wyświetlać Usługę za pomocą ramek, odbić lustrzanych lub podobnych technologii nawigacyjnych. Sondowanie, skanowanie, testowanie podatności lub naruszanie środków uwierzytelniania Usługi lub powiązanych sieci lub systemów.
 • Rejestrować, subskrybować, próbować rejestrować, próbować subskrybować, rezygnować z subskrypcji lub próbować zrezygnować z subskrypcji jakiejkolwiek strony dla jakichkolwiek usług lub konkursów, promocji lub loterii, jeśli użytkownik nie jest do tego wyraźnie upoważniony przez taką stronę.
 • Zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych, w tym adresów e-mail.
 • Używać robotów, pająków, skrobaczek lub innych zautomatyzowanych lub ręcznych środków w celu uzyskania dostępu do Usługi lub kopiowania, pobierania, rozpowszechniania lub powielania jakichkolwiek treści lub informacji w Usłudze.
 • Pomagać lub zezwalać jakiejkolwiek osobie na angażowanie się w którekolwiek z tych działań.
 • iVisa zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań, jakie uzna za stosowne w odpowiedzi na faktyczne lub podejrzewane naruszenia powyższych postanowień, w tym między innymi do zawieszenia lub zamknięcia dostępu i/lub konta Użytkownika. iVisa może współpracować z organami prawnymi i/lub stronami trzecimi w dochodzeniu w sprawie wszelkich podejrzewanych naruszeń. stronami trzecimi w dochodzeniu w sprawie jakiegokolwiek podejrzewanego lub domniemanego przestępstwa lub wykroczenia cywilnego.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Polityce prywatności lub zabronionych przez obowiązujące prawo, iVisa zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji, które iVisa uzna za niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub żądań rządowych, lub do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania iVisa.

Środki ostrożności

Korzystając z Usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów. Oznacza to, że: (i) nie ma gwarancji, że korzystanie z Usługi i naszych produktów zapewni użytkownikowi uzyskanie dokumentacji wymaganej do odbycia pożądanej podróży; oraz (ii) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie dokumentacji wymaganej do odbycia pożądanej podróży oraz za wystarczalność dokumentacji uzyskanej z naszej Usługi do jego celów. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i materiałami edukacyjnymi, które publikujemy na naszej stronie internetowej, w naszych mediach społecznościowych oraz w naszych aplikacjach mobilnych w celu uzyskania dodatkowych wskazówek dotyczących tych kwestii.

Poleganie na publikowanych informacjach

Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem lub w którymkolwiek z naszych kanałów mediów społecznościowych lub witryn internetowych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności, aktualności ani przydatności tych informacji, ponieważ wymogi i praktyki rządowe mogą ulegać zmianom od czasu do czasu i bez powiadomienia, w tym między innymi wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ograniczenia w podróżowaniu, sankcje, embarga i . Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę odwiedzającą nasze kanały mediów społecznościowych lub strony internetowe, lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich treści.

Linki, treści i usługi stron trzecich-

W ramach Usługi lub w związku z nią możemy zamieszczać lub polecać zasoby, materiały i treści stron trzecich-i/lub łącza do stron internetowych, treści i usługodawców stron trzecich-. W niektórych przypadkach iVisa może otrzymać prowizję od niektórych poleceń produktów i usług stron trzecich. Chociaż staramy się wybierać wyłącznie wysokiej jakości i wiarygodne podmioty do świadczenia dowolnego elementu naszej Usługi, możemy mieć niewielką lub żadną kontrolę nad takimi stronami trzecimi lub ich produktami lub usługami, a zatem użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) nie ponosimy odpowiedzialności za działanie takich stron trzecich ani ich produktów, usług, witryn internetowych lub treści; (ii) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub inne materiały lub działania dostępne z takich witryn lub stron trzecich oraz (iii) nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, materiałach, produktach lub usługach. Nie ograniczając powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z naszej usługi odbioru wydrukowanych zdjęć, iVisa angażuje stronę trzecią do drukowania i przetwarzania zdjęć, a iVisa nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania takiej strony trzeciej.

Ponadto, użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i polityką prywatności dowolnego zewnętrznego-dostawcy produktów lub usług oraz jego strony internetowej, produktów lub usług, ponieważ użytkownik będzie podlegał warunkom i postanowieniom takiej osoby trzeciej, a nie niniejszej Umowie lub naszej Polityce Prywatności. Komunikacja użytkownika lub relacje biznesowe z takim podmiotem zewnętrznym odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a takim podmiotem zewnętrznym. Użytkownik zgadza się, że iVisa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku naszych odniesień do publikacji, produktów lub usług takich osób trzecich.

Z zadowoleniem przyjmujemy i doceniamy wkład użytkownika w odniesieniu do produktów, usług i treści stron trzecich, które mu prezentujemy, dlatego prosimy o poinformowanie nas, jeśli masz dobre lub złe doświadczenia lub szczególne obawy dotyczące takich stron trzecich oraz ich produktów i usług. Korzystamy z opinii użytkowników przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu lub zakończeniu takich relacji.

Warunki handlowe

Nasze transakcje handlowe z użytkownikiem, w tym zakup jakichkolwiek produktów z naszej Usługi lub korzystanie z jakichkolwiek kodów promocyjnych, podlegają naszym [Warunkom handlowym] (https://www.ivisa.com/commercial-warunki), które obowiązują w czasie takich transakcji.

Warunki SMS

Niniejsze Warunki SMS regulują dostarczanie, odbieranie i dostarczanie wiadomości tekstowych przez iVisa lub w jej imieniu. W zależności od udzielonej zgody, nasze wiadomości tekstowe ("iVisa SMS"):

 • Dostarczają użytkownikowi informacji, o które prosił.
 • Przekazywać aktualizacje dotyczące zakupów, takie jak status wnioskowanych wiz turystycznych
 • odpowiadać na pytania dotyczące pomocy technicznej i inne zapytania; i/lub
 • dostarczanie użytkownikowi treści marketingowych lub promocyjnych, które mogą go zainteresować.

E-ZNAK Ujawnienie i umowa

Wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS od iVisa (jak opisano poniżej), użytkownik wyraża również zgodę na korzystanie z elektronicznego zapisu w celu udokumentowania swojej zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na korzystanie z zapisu elektronicznego, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], w temacie wpisując "Cofnij zgodę elektroniczną".

Aby wyświetlić i zachować kopię niniejszego ujawnienia lub wszelkich informacji dotyczących rejestracji w tym programie, użytkownik będzie potrzebował (i) urządzenia (takiego jak komputer lub telefon komórkowy) z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu oraz (ii) drukarki lub miejsca do przechowywania na takim urządzeniu. Aby uzyskać bezpłatną kopię papierową lub zaktualizować nasze dane kontaktowe, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] z danymi kontaktowymi i adresem do wysyłki.

Umowa i zgoda na otrzymywanie wiadomości SMS iVisa

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS iVisa na wiele sposobów, na przykład podając nam swój numer telefonu podczas lub po rejestracji lub zakupie, poprzez komunikację lub transakcje z nami lub poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości SMS iVisa. Wyrażając zgodę, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin SMS.

Wyrażając zgodę, użytkownik upoważnia nas do korzystania ze zautomatyzowanej lub niezautomatyzowanej technologii w celu wysyłania wiadomości SMS iVisa na numer powiązany z jego zgodą. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS iVisa zawierających treści marketingowe, a zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych nie jest warunkiem zakupu. Kwalifikowalność

Wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS iVisa, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz rozumie obowiązki i akceptuje niniejsze Warunki dotyczące wiadomości SMS. Ponadto użytkownik oświadcza, że jest abonentem danego numeru telefonu lub że jest zwyczajowym użytkownikiem tego numeru w ramach planu rodzinnego lub biznesowego, dla którego jest upoważniony do wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości SMS iVisa.

Koszty iVisa SMS

iVisa nie pobiera opłat za usługi iVisa SMS. Mogą jednak obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych, więc w zależności od planu u operatora sieci bezprzewodowej lub innego odpowiedniego dostawcy, opłata może zostać naliczona przez operatora lub innego odpowiedniego dostawcę.

Sklepy z aplikacjami

Jeśli użytkownik uzyska nasze aplikacje mobilne z witryny internetowej strony trzeciej, takiej jak App Store firmy Apple App Store firmy Apple lub Android App Market firmy Google (zwanych dalej "App Store"), użytkownik wchodzi w interakcję z App Store na podstawie odpowiednich warunków, na które musi wyrazić zgodę przed pobraniem aplikacji mobilnych z takiego sklepu, w tym Warunków dotyczących urządzeń i aplikacji firmy Apple, Inc. Device and Application Terms for the Apple App Store. Użytkownik zgadza się przestrzegać, a jego licencja na korzystanie z aplikacji mobilnych jest uzależniona od przestrzegania przez niego takich warunków App Store. W zakresie, w jakim takie inne warunki z takiego sklepu App Store są mniej restrykcyjne lub w inny sposób sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, zastosowanie mają bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki niniejszej Umowy.

Warunki dotyczące produktów Apple-Enabled

Jeśli użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych na mobilnym urządzeniu komputerowym sprzedawanym przez Apple Inc. ("Apple"), taka aplikacja ("Oprogramowanie Apple-Enabled") podlega dodatkowym, poniższym warunkom:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa została zawarta wyłącznie między iVisa a użytkownikiem, a nie z Apple, oraz że w stosunkach między iVisa a Apple, iVisa, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Oprogramowanie Apple-Enabled i jego zawartość.

Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania Apple-w sposób naruszający lub niezgodny z Zasadami korzystania określonymi w Oprogramowaniu Apple-i Warunkach świadczenia usług Apple App Store.

Licencja użytkownika na korzystanie z Oprogramowania Apple-Enabled jest ograniczona do niezbywalnej licencji-na korzystanie z Oprogramowania Apple-Enabled na Produkcie iOS, który użytkownik posiada lub kontroluje, zgodnie z Zasadami Korzystania określonymi w Warunkach Korzystania z Usługi App Store.

Apple nie jest zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych lub wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania Apple-Enabled.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje na produkty, wyraźne lub dorozumiane na mocy prawa. Jeśli Apple-Enabled Software nie jest zgodne z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić o tym Apple, a Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu Oprogramowania Apple-Enabled Software, jeśli taka istnieje; oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania Apple-Enabled ani żadnych innych roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków związanych z niespełnieniem przez Oprogramowanie Apple-Enabled jakiejkolwiek gwarancji, za które wyłączną odpowiedzialność będzie ponosić iVisa, w zakresie, w jakim nie można jej zrzec się na mocy obowiązującego prawa.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że iVisa, a nie Apple, jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub osób trzecich związanych z Oprogramowaniem Apple-Enabled lub posiadaniem i/lub użytkowaniem Oprogramowania Apple-Enabled przez użytkownika, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkich roszczeń z tytułu niezgodności Oprogramowania Apple-Enabled z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że Oprogramowanie Apple-Enabled lub posiadanie i korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania Apple-Enabled narusza prawa własności intelektualnej takiej osoby trzeciej, w stosunkach między iVisa i Apple, iVisa, a nie Apple, będzie wyłącznie odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm"; oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.

Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia dotyczące Oprogramowania Apple-Enabled należy kierować do działu pomocy technicznej iVisa, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple i spółki zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania Apple-Enabled oraz że po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków niniejszej Umowy, Apple będzie mieć prawo (i będzie się uważać, że zaakceptowała prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków Produktu Apple-Enabled wobec użytkownika w odniesieniu do Oprogramowania Apple-Enabled jako beneficjent będący stroną trzecią.

Zawieszenie lub rozwiązanie umowy

[Użytkownik może zdecydować się na zamknięcie dowolnego utworzonego przez siebie konta w dowolnym momencie, postępując zgodnie ze wskazówkami na swoim koncie lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]], pod warunkiem, że jeśli użytkownik podlega wówczas warunkom dowolnej Usługi, dla której zakupił subskrypcję, będzie nadal obciążany kosztami takiej subskrypcji zgodnie z obowiązującymi wówczas-warunkami niniejszej Umowy mającymi zastosowanie do takiej subskrypcji.

iVisa może zawiesić lub zakończyć korzystanie z Usługi lub którejkolwiek z naszych funkcji lub usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia, w tym na przykład z powodu zachowania naruszającego niniejszą Umowę lub w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi.

Po zakończeniu świadczenia Usługi użytkownik nie będzie już miał dostępu do Usługi ani żadnych danych przechowywanych w odniesieniu do jego konta. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące bezpieczeństwa Usługi, zabronionych działań, praw autorskich, znaków towarowych, zgłoszeń użytkowników, zastrzeżeń, ograniczenia odpowiedzialności, arbitrażu i rozwiązywania Sporów, odszkodowania i kwestii jurysdykcyjnych pozostają w mocy po takim rozwiązaniu lub jakimkolwiek innym rozwiązaniu niniejszej Umowy lub relacji użytkownika z iVisa. Użytkownik zgadza się, że jeśli jego korzystanie z Usługi zostanie zakończone zgodnie z niniejszą Umową, nie będzie próbował korzystać z Usługi pod żadną inną nazwą, rzeczywistą lub przybraną, a ponadto zgadza się, że jeśli naruszy to ograniczenie po rozwiązaniu Umowy, zwolni iVisa z wszelkiej odpowiedzialności, jaką iVisa może ponieść w związku z tym.

O ile Polityka prywatności nie stanowi inaczej lub o ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo (w tym wszelkie zobowiązania do zapewnienia dostępu do Danych osobowych), nie mamy obowiązku, zarówno przed, jak i po zakończeniu korzystania z Usługi przez użytkownika, zwracać lub w inny sposób dostarczać użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej w jego imieniu jakichkolwiek informacji, które nam przekazał, lub jakichkolwiek innych informacji, które możemy posiadać, a które odnoszą się do użytkownika.

Zastrzeżenia

Usługa iVisa ma na celu pomoc użytkownikowi w planowaniu podróży, ale nie możemy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze zmian w planach podróży lub jakiejkolwiek sytuacji powstałej w wyniku okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi działań lub zaniechań rządów lub agencji rządowych oraz przepisów ustawowych i wykonawczych lub praktyk, które od czasu do czasu ustanawiają. Kiedy podajemy terminy przetwarzania transakcji i dostarczania dokumentacji, terminy te są szacunkowe, a nie gwarantowane, w oparciu o nasze doświadczenie w pracy z różnymi rządami i powiązanymi agencjami oraz podmiotami przetwarzającymi strony trzecie-. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że iVisa nie ponosi odpowiedzialności za czas przetwarzania, opóźnienia lub awarie związane z rządami i innymi stronami trzecimi. Treści i inne informacje zawarte w Usłudze są dostarczane przez iVisa jako udogodnienie. Użytkownicy polegający na Treści lub innych informacjach z Usługi robią to na własne ryzyko.

USŁUGA JEST ŚWIADCZONA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTANIE Z NIEJ JEST DOBROWOLNE I ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.-iVISA I KAŻDA STRONA TRZECIA OFERUJĄCA PRODUKTY LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,-NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO USŁUGI ORAZ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH INFORMACJI, TREŚCI, PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W USŁUDZE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. iVISA NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI USŁUGI. iVISA NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ OPÓŹNIEŃ, ZAKŁÓCEŃ, INTERFERENCJI, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KORUPCJI, ATAKÓW CYBERNETYCZNYCH, WIRUSÓW, ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA ANI JAKICHKOLWIEK INCYDENTÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU IVISA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, WYJĄTKOWE, LUB WYNIKOWE SZKODY, OBRAŻENIA CIAŁA, CIERPIENIE EMOCJONALNE LUB BEZPRAWNĄ ŚMIERĆ, UTRATĘ DANYCH, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI,-W TYM WSZELKICH INFORMACJI I TREŚCI UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY OPARTE SĄ NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE UMOWNYM (W TYM ZANIEDBANIU) LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY IVISA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. iVISA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO DO WYSOKOŚCI FAKTYCZNYCH SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100 USD. WSZELKIE ROSZCZENIA POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI, TREŚCI LUB PRODUKTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY ZDARZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ TAKIEGO DZIAŁANIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z USŁUGI, TREŚCI LUB PRODUKTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI JEST UWARUNKOWANE ZRZECZENIEM SIĘ PRZEZ NIEGO PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z USŁUGI, TREŚCI LUB PRODUKTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻEMY ZRZEC SIĘ JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZYĆ SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI ORAZ ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ MINIMALNE DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć iVisa i wszelkie osoby trzecie oferujące produkty lub usługi za pośrednictwem Usługi przed wszelkimi pozwami, powództwami, roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami, ugodami, wyrokami, obrażeniami, zobowiązaniami, stratami, ryzykiem, kosztami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, honorariami prawników i kosztami postępowania sądowego) związanymi z lub wynikającymi z korzystania przez użytkownika z Usługi, jego oszustwa, naruszenia prawa lub umyślnego wykroczenia, jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do kontrolowania obrony przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, z tytułu których przysługuje nam odszkodowanie, a użytkownik zgadza się zapewnić nam taką współpracę, o jaką w uzasadniony sposób poprosimy.

Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia ze strony iVisa dotyczące Usługi lub niniejszej Umowy mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, w formie powiadomień publikowanych w Usłudze lub pocztą tradycyjną, według wyłącznego uznania iVisa.

Komunikacja elektroniczna

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wysyłając wiadomości e-mail, czat lub połączenia audio za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub wysyłając do nas wiadomości SMS, użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS iVisa lub Usługi. Użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy mu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takich komunikatów. Ponadto użytkownik zgadza się, że wszelkie powiadomienia przekazywane przez nas drogą elektroniczną uznaje się za przekazane i otrzymane w dniu przesłania przez nas takiej komunikacji elektronicznej w sposób opisany w niniejszej Umowie.

Prawa autorskie

Odpowiadamy na jasne i kompletne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, które spełniają wymagania niniejszej Umowy (które uważamy za zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright i innymi obowiązującymi przepisami). Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, powiadom nasz zespół ds. zgodności z przepisami na adres podany poniżej i podaj informacje wymagane w instrukcjach określonych poniżej, a my przeprowadzimy dochodzenie.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Aby przesłać kompletne i kwalifikowane powiadomienie:

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu jednego z nich lub upoważniony do działania na podstawie wyłącznego prawa autorskiego, prześlij następujące informacje do naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich: Określ konkretne dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone.

Określenie adresu URL strony internetowej zawierającej utwór chroniony prawem autorskim, który według Ciebie został naruszony, oraz, jeśli to możliwe, dane kontaktowe osoby, którą uważasz za odpowiedzialną za naruszenie w związku z tym utworem. Opisać utwór chroniony prawem autorskim na stronie(-ach), która(-e) zdaniem użytkownika narusza utwór określony w punkcie (1) powyżej, w tym określić, czy utwór chroniony prawem autorskim jest obrazem (i szczegółowo go opisać), czy utworem pisemnym (w tym tekstem utworu chronionego prawem autorskim). Należy dołączyć oświadczenia:

 • "Mam przekonanie w dobrej wierze, że wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim opisanego powyżej jako rzekomo naruszające nie jest autoryzowane przez właściciela praw własności intelektualnej, jego przedstawiciela lub prawo."
 • "Informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są dokładne."
 • "Oświadczam pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem właścicielem lub agentem upoważnionym do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa wynikającego z praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone."
 • Podać adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli składasz zawiadomienie w imieniu podmiotu, podaj nazwę podmiotu wraz z tytułem zawodowym, stanowiskiem lub rolą w podmiocie.
 • Podać imię i nazwisko oraz fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. Dostarczyć Zawiadomienie z wypełnionymi wszystkimi elementami do wyznaczonego przez Spółkę Agenta ds. praw autorskich: Agent ds. praw autorskich c/o Document Advisor, Inc. 8 The Green, STE #5986, Dover, Delaware, 19901, Stany Zjednoczone Uwaga: Nota prawna (Agent ds. praw autorskich)

Należy pamiętać, że możemy powielać wszelkie otrzymane informacje prawne w celu przesłania ich stronie trzeciej do publikacji i adnotacji, a także możemy publikować informacje zamiast wszelkich usuniętych materiałów.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik świadomie wprowadzi w błąd, że materiał lub działanie narusza jego prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) na mocy sekcji 512(f) amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") lub podobnych przepisów w innych krajach.

Wniesienie sprzeciwu

Jeśli użytkownik otrzymał powiadomienie o usunięciu utworu chronionego prawem autorskim z powodu skargi dotyczącej praw autorskich, oznacza to, że strona podająca się za właściciela utworu chronionego prawem autorskim poprosiła nas o jego usunięcie. Jeśli uważasz, że usunięcie materiału jest wynikiem pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz złożyć przeciwne powiadomienie na adres-.

Prosimy o przesłanie następujących informacji do naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich:

 • Identyfikacja usuniętego dzieła chronionego prawem autorskim.
 • Adres URL strony internetowej utworu chronionego prawem autorskim przed jego usunięciem.
 • Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że utwór chroniony prawem autorskim został usunięty omyłkowo.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres użytkownika lub, jeśli adres użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym mogą znajdować się biura iVisa, oraz o przyjęciu doręczenia procesu od osoby, która dostarczyła oryginał skargi.
 • Należy podać adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku składania sprzeciwu w imieniu podmiotu należy podać nazwę podmiotu wraz z tytułem zawodowym, stanowiskiem lub rolą pełnioną w podmiocie.
 • Podać pełne imię i nazwisko oraz podpis fizyczny lub elektroniczny.

Uwaga: Za składanie fałszywych lub złożonych w złej wierze powiadomień wzajemnych grożą konsekwencje prawne i finansowe. Przed złożeniem zawiadomienia wzajemnego należy upewnić się, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że omyłkowo usunęliśmy utwór chroniony prawami autorskimi oraz że rozumie konsekwencje złożenia fałszywego wniosku.

Zastrzegamy sobie prawo do komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków.

Należy pamiętać, że każdy właściciel własności intelektualnej jest odpowiedzialny za ochronę swoich praw i podejmowanie wszelkich działań prawnych lub innych, które uzna za stosowne w tym celu, a iVisa nie przyjmuje żadnego zobowiązania do podejmowania jakichkolwiek konkretnych działań w celu egzekwowania lub ochrony praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony w jej imieniu.

Całość Umowy

Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne umowy, które iVisa może opublikować w Usłudze lub które użytkownik i iVisa mogą zawrzeć od czasu do czasu, stanowią całość umowy między iVisa a użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między iVisa a użytkownikiem dotyczące korzystania z Usługi, w tym wcześniejsze wersje niniejszej Umowy.

Wiążący arbitraż / zrzeczenie się roszczeń

UŻYTKOWNIK I MY WYRAŹNIE ZGADZAMY SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA PRAWNE, SPORY LUB INNE KONFLIKTY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z iVisa, USŁUGĄ, TREŚCIĄ LUB JAKIMIKOLWIEK INNYMI TOWARAMI, USŁUGAMI LUB REKLAMAMI PRZEZ iVisa, W TYM Z PRODUKTAMI SPRZEDAWANYMI ZA POŚREDNICTWEM ZEWNĘTRZNYCH SPRZEDAWCÓW LUB PŁATNOŚCIAMI DOKONYWANYMI ZA POŚREDNICTWEM ZEWNĘTRZNYCH PŁATNIKÓW, W TYM KONTROWERSJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA, WYKONALNOŚCI LUB WAŻNOŚCI KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY (ŁĄCZNIE "SPORY"), BĘDĄ ROZSTRZYGANE W RAMACH POUFNEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU PROWADZONEGO PRZED JEDNYM ARBITREM HANDLOWYM Z AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ARBITRAŻOWEGO ("AAA"), A NIE W SĄDZIE, JAK OPISANO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. ARBITRAŻ BĘDZIE PODLEGAŁ ZASADOM ARBITRAŻU HANDLOWEGO AAA ORAZ, JEŚLI ARBITER UZNA JE ZA MAJĄCE ZASTOSOWANIE, DODATKOWYM PROCEDUROM DOTYCZĄCYM SPORÓW KONSUMENCKICH (ŁĄCZNIE "ZASADY I PROCEDURY"). UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE DOBROWOLNIE I ŚWIADOMIE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO INNEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO PRZED SĄDEM STANOWYM LUB FEDERALNYM, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, a kontrola sądowa orzeczenia arbitrażowego jest bardzo ograniczona. Arbiter może jednak przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie sąd może przyznać osobie fizycznej.

Płatność kosztów arbitrażu będzie regulowana przez tabelę opłat AAA, chyba że użytkownik jest w stanie wykazać, że jego część będzie zaporowa w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, w którym to przypadku iVisa zapłaci taką część kosztów arbitrażu, jaką arbiter uzna za niezbędną, aby arbitraż nie był-zaporowy w porównaniu z kosztami postępowania sądowego. iVisa zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do przejęcia odpowiedzialności za wszystkie koszty arbitrażu nałożone przez AAA. Zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się pokryć własne koszty obsługi prawnej i wydatki, chyba że obowiązujący przepis ustawowy wymaga pokrycia kosztów obsługi prawnej i wydatków strony wygrywającej. Niezależnie od powyższego zdania, iVisa nie będzie dążyć do odzyskania honorariów adwokackich lub kosztów poniesionych w arbitrażu od użytkownika, jeśli jest on konsumentem. Arbitraż będzie prowadzony w Newark w stanie Delaware, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Newark nie znajduje się w odległości 100 mil od miejsca zamieszkania użytkownika, arbitraż może być prowadzony w odległości 100 mil od miejsca zamieszkania użytkownika, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie. Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla wszystkich stron i może zostać wydane jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat AAA, jej Zasad i Procedur oraz sposobu wnoszenia roszczeń arbitrażowych, można zadzwonić do AAA pod numer 800-778-7879 lub odwiedzić stronę internetową AAA pod adresem https://www.adr.org.

Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim Spór wynika z: (a) naruszenia praw własności intelektualnej którejkolwiek ze stron w jakikolwiek sposób; i/lub (b) jakiegokolwiek roszczenia związanego lub wynikającego z zarzutów kradzieży, piractwa, nieuprawnionego użycia lub naruszenia ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach; wówczas użytkownik i iVisa zgadzają się, że strona może ubiegać się o nakaz sądowy (lub równoważny rodzaj pilnego zadośćuczynienia prawnego) w sądzie stanowym lub federalnym w Newark w stanie Delaware, a obie strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji takich sądów w związku z takim postępowaniem. Oprócz powyższego, każda ze stron może wnieść indywidualne powództwo w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku Sporów, które wchodzą w zakres jurysdykcji takiego sądu zamiast arbitrażu, o ile takie powództwo pozostaje w takim sądzie i postępuje wyłącznie na zasadzie indywidualnej (nie-klasowej, nie-reprezentatywnej).

WSZYSTKIE SPORY PODLEGAJĄCE ARBITRAŻOWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE NA ZASADZIE KLASOWEJ, ZBIOROWEJ LUB REPREZENTATYWNEJ. ŻADNA ZE STRON NIE MOŻE WNOSIĆ ROSZCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ARBITRAŻOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY JAKO PRYWATNY PEŁNOMOCNIK, W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA, ANI JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK RZEKOMYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE LUB KONSOLIDOWANE Z ROSZCZENIAMI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA. ŻADEN ARBITRAŻ NIE MOŻE BYĆ KONSOLIDOWANY ANI ŁĄCZONY Z ŻADNYM INNYM ARBITRAŻEM. ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE (W TYM ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE, NAKAZOWE I DEKLARATORYJNE) WYŁĄCZNIE NA RZECZ INDYWIDUALNEJ STRONY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA WYMAGANEGO PRZEZ INDYWIDUALNE ROSZCZENIA TEJ STRONY.

Jeśli zostanie wydana decyzja stwierdzająca, że obowiązujące prawo wyklucza egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń niniejszego paragrafu w odniesieniu do konkretnego roszczenia lub wniosku o zadośćuczynienie, wówczas takie roszczenie lub wniosek o zadośćuczynienie (i tylko to roszczenie lub wniosek o zadośćuczynienie) zostanie oddzielone od arbitrażu i może zostać wniesione wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w Newark w stanie Delaware, z zastrzeżeniem odpowiednich praw stron do odwołania się od decyzji. Wszelkie inne roszczenia lub żądania zadośćuczynienia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia lub żądania zadośćuczynienia, które zostaną wyłączone z arbitrażu, nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego i zostaną zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń między stronami pozostających w arbitrażu. Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych znajdujących się w Delaware w celu rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń lub wniosków o zadośćuczynienie wyłączonych z arbitrażu zgodnie z niniejszym ustępem.

-Użytkownik może zrezygnować z postanowień niniejszej Umowy, które wymagają arbitrażu Sporów, przekazując nam pisemne powiadomienie o rezygnacji w ciągu 30 dni od "Daty wejścia w życie" znajdującej się w górnej części niniejszej Umowy. Aby zrezygnować, użytkownik musi przesłać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail wraz z wyraźnym oświadczeniem, że chce zrezygnować z wymogu arbitrażu sporów z odpowiednią stroną na adres: Document Advisor, Inc, 19111 Collins Avenue, Apt 1405, Sunny Isles Beach, Florida 33160 ATTN: Arbitration Opt-Out.

Przed rozpoczęciem arbitrażu Sporu Użytkownik musi dostarczyć nam pisemne Zawiadomienie o Sporze, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę użytkownika (jeśli dotyczy) i adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika (jeśli dotyczy), szczegółowy opis Sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego w sprawie Sporu przeciwko Użytkownikowi, Użytkownik otrzyma pisemne Zawiadomienie o Sporze zawierające szczegółowy opis Sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Wszelkie Zawiadomienia o Sporze należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] z tematem "Zawiadomienie o Sporze". Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć Sporu w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego Zawiadomienia o Sporze, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, jeśli w przyszłości dokonamy istotnych modyfikacji jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, które regulują arbitraż lub rozstrzyganie Sporów, takie zmiany nie będą miały zastosowania do żadnego Sporu między użytkownikiem a nami, w odniesieniu do którego jedna ze stron uprzednio przekazała drugiej pisemne Zawiadomienie o Sporze zgodnie z niniejszym ustępem. Ponadto, jeśli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w postanowieniach niniejszej Umowy, które regulują arbitraż lub rozstrzyganie Sporów, użytkownik może odrzucić takie zmiany, przesyłając nam pisemne powiadomienie o swojej decyzji o odrzuceniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą na adres Document Advisor, Inc, 19111 Collins Avenue, Apt 1405, Sunny Isles Beach, Florida 33160 ATTN: Arbitration Opt-Out w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie takich modyfikacji.

Roszczenia ulegają przedawnieniu-

Użytkownik zgadza się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów prawa stanowiących inaczej lub obowiązującego procesu rozstrzygania sporów, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z Usługą, wszelkimi zakupionymi produktami lub jakąkolwiek Treścią muszą zostać formalnie wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wieczne przedawnienie takiego roszczenia. -Postanowienia niniejszej sekcji, zatytułowanej "Roszczenia ulegają przedawnieniu", będą uznawane za odrębną pisemną, prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a nami.

Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, rozdzielność postanowień

Ważność, interpretacja, konstrukcja i wykonanie niniejszej Umowy podlegają federalnej ustawie o arbitrażu i prawu stanu Delaware, bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne.

Wszystkie części niniejszej Umowy mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa. Oboje zgadzamy się, że jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy w formie pisemnej jest niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie zmienione lub zastąpione postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom niewykonalnej części w zakresie dozwolonym przez prawo. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nieważność części niniejszej Umowy nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nagłówki sekcji mają charakter informacyjny i nie mają żadnej mocy ani skutku.

Brak relacji agencyjnej

Ani niniejsza Umowa, ani żadne Treści, materiały lub funkcje Usługi nie tworzą żadnej relacji partnerskiej, joint venture, stosunku pracy ani innej relacji agencyjnej między użytkownikiem a iVisa. Użytkownik nie może zawierać żadnych umów w naszym imieniu ani wiązać nas w jakikolwiek sposób.

Przypisanie

Użytkownik nie może dokonywać cesji żadnych swoich praw wynikających z niniejszej Umowy, a wszelkie takie próby będą nieważne. iVisa może, według własnego uznania, dokonać cesji lub przeniesienia, bez dalszej zgody lub powiadomienia, niniejszej Umowy lub jakichkolwiek lub wszystkich praw i obowiązków umownych wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na dowolny podmiot powiązany z iVisa lub na osobę trzecią w przypadku, gdy część lub całość działalności iVisa zostanie przeniesiona na taką osobę trzecią w drodze fuzji, sprzedaży jej aktywów lub w inny sposób.

Beneficjenci będący osobami trzecimi

Jakiekolwiek korzystanie z oprogramowania strony trzeciej-dostarczonego w związku z Usługą lub jakiegokolwiek produktu strony trzeciej-uzyskanego za pośrednictwem Usługi będzie podlegać warunkom handlowym strony trzeciej-, a użytkownik będzie przestrzegać tych warunków, a w przypadku braku takich warunków handlowych, niniejszej Umowy.

Z wyjątkiem powyższego lub w inny sposób wyraźnie określony w niniejszej Umowie, w tym w odniesieniu do zobowiązań odszkodowawczych zawartych w niniejszej Umowie na rzecz iVisa oraz zgody na arbitraż, niniejszym wyraźnie zgadzamy się, że żadna ze stron nie ma zamiaru tworzyć ani ustanawiać praw beneficjenta strony trzeciej-lub ich odpowiednika w jakiejkolwiek innej wskazanej osobie fizycznej, podwykonawcy lub stronie trzeciej oraz, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, że żadna strona trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub korzystania z jakichkolwiek korzyści, które zostały utworzone lub ustanowione na mocy niniejszej Umowy.

Zmiany w niniejszej Umowie

Nieustannie wprowadzamy modyfikacje i ulepszenia do naszej Usługi, w związku z czym niniejsza Umowa może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia w miarę pojawiania się nowych funkcji, technologii lub wymogów prawnych, dlatego należy od czasu do czasu sprawdzać datę wejścia w życie określoną powyżej. Jeśli wprowadzimy istotną zmianę, powiadomimy o tym Użytkowników posiadających konto w naszej Usłudze i, jeśli będzie to wymagane, zwrócimy się o zgodę Użytkownika.

Jeśli zaktualizujemy niniejszą Umowę, użytkownik może swobodnie zdecydować, czy zaakceptować zaktualizowane warunki, czy też zaprzestać korzystania z naszej Usługi; dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie tej aktualizacji będzie uważane za zgodę użytkownika na zmodyfikowaną Umowę i zgodę na związanie się nią. Z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez nas w sposób opisany tutaj, żadne inne zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy nie będą skuteczne, chyba że zostaną określone w pisemnej umowie wyraźnie zmieniającej niniejszą Umowę i opatrzonej pisemnym podpisem użytkownika i nas. Dla jasności, wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji nie będą stanowić skutecznej pisemnej umowy w tym celu.

Specjalne powiadomienie dla użytkowników z Kalifornii

Zgodnie z sekcją 1789.3 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, użytkownicy Usługi z Kalifornii są uprawnieni do otrzymania następującego szczególnego powiadomienia o prawach konsumenta: Z Jednostką Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich można kontaktować się pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210. Można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub pod adresem: Document Advisor, Inc. 19111 Collins Avenue, Apt 1405 Sunny Isles Beach, Floryda 33160 Uwaga: Nota prawna

Kontakt z nami

Użytkownik może skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Umowy pod adresem WhatsApp pod numerem +1 (904) 203-8818 lub za pośrednictwem naszego czatu internetowego pod adresem ivisa.com. Postaramy się odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Pozostań w kontakcie!

Dołącz do naszego newslettera, aby otrzymywać najlepsze wskazówki dotyczące podróży

Dzięki! Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć dołączenia do naszego newslettera.

© 2014-2024 iVisa.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. iVisa i logo iVisa są zastrzeżonymi znakami towarowymi iVisa.com.

pl flag Polski
$ USD
Czat interkomowy